آیا رفت وآمدهای مکرر مریم رجوی به البانی میتواند دردی را دوا کند؟

آیا رفت وآمدهای مکرر مریم رجوی به البانی میتواند دردی را دوا کند؟

آیا رفت وآمدهای مکرر مریم رجوی به آلبانی میتواند دردی را دوا کند؟

همانطوری که میدانید این روزها مریم رجوی برای جلوگیری ازفروپاشی وریزش نیروهایش درالبانی بسیار نگران است وتقریبا هر ماه چند هفته در البانی مشغول نشست وبحث وبرسی برای جلوگیری از موج ریزشها درالبانی هست چون این روزها تعداد زیادی از اسیران که تقریبا بیش از 240 نفر از این سازمان جدا شده واین برای سازمان وشخص مریم بسیار نگران کننده وقابل قبول نیست به همین خاطر شخصا وارد میدان شده تا شاید بتواند جلوی این همه ریزش را بگیرد به همین خاطر سازمان خیلی از مرز سرخهایی که بقول خودشان برای ان خون داده اند را نادیده بگیرد یعنی عملیات جاری را اختیاری کرده است هرکس دوست دارد عملیات جاری میکند وهر کس دوست ندارد کسی حق ندارد از او انتقاد یا حسابرسی کند

اما بجای این عملیات جاری که ادمها فکر میکنند کمی ازادی گرفته اند برای هرنفر یک کوبل در نظر گرفته شده است یعنی همان عملیات جاری بدون اینکه خودشان بفهمند

غسل هفتگی هم همینطورکسانی که اعتقاد دارند که این غسل هفتگی میتواند انها را سرپا نگهدارد میتوانند انجام دهند وهرکسی که ندارد ازاد وبه اختیار است اما جالب است که

بجای ان کسی حق ندارد تنهایی بیرون برود یا تلفن داشته باشد یا با خانواده خود تماس داشته باشد

از طرف دیگر مریم رجوی مثل حرفهای مسعود که دستور حمله میداد وروز شمار برای سرنگونی تائین میکردتانکها را عملیاتی میکردوبه امید وپشتیبانی امریکا واینکه فکر میکند امریکا به ایران حمله خواهد کرد به انها قول داده است که تا دوسال ایند رژیم ایران سرنگون خواهیم کرد به همین خاطر وبرای همین سرنگون کردن میخواهیم اشرفی در دل البانی بسازیم واین را بدانید که این رژیم فقط با دستان مجاهد خلق سرنگون میشود ووقت ان فرا رسیده است بدون شک در این میان نیمی از این ادمها دردلشان به این وعدها ودروغهای همیشگی میخندیدند که چگونه وبا چه امکاناتی با کدام تانک توپ وکدام مرزاینجا که دیگر صدام حسین در کار نیست ومرزی نداریم حتی اختیار نداریم تنها بیرون برویم

البته ناگفته نماند که این حرفها نه درگوش کسی فرو میرود ونه کسی حاضر است بشنود زیرا سالیان سال این حرفها زده شده وگوشها پر از این خالی بندیها ووعده های دروغی است

حتی مریم رجوی مثل مسعود .شگردهایی که داشت میخواهد نیروها را با ترکیب عملیاتی سازماندهی کند ومثل اون صلیب بلند میکند شعار میدهد امادگی اعلام میکند وادمها را به عملیاتیی کردن خود وادار میکنندکه شاید با این وعدها بتواند جلوی ریزش را بگیرد اما این همه دروغ وعده های پوشالی هیچ دردی را دوا نخواهد کرد وروز به روز بیشتر وبیشترتر میشود وروزی خواهید دید که مریم فقط در میان اندک شماری از سران سازمان تنها باقی مانده است

همایون کهزادی انجمن یاران ایران