از گلریزان گدایی دلار تا گلریزان خرید سیاهی لشکر

از گلریزان گدایی دلار تا گلریزان خرید سیاهی لشکر

فرقه رجوی درطول سال شروع به گدایی وجمع کردن دلار با فریب ونشان دادن عکسهای الکی میکند وخود را به اب واتش میزند فقط بخاطر اینکه بتواند دلارهایی را که با فریب از مردم میگیرد را بعنوان کرایه به افرادی بدهد که در گردهمایی سالانه این فرقه شرکت کند
چند هفته به برگزاری سالیانه این فرقه باقی نمانده است واز همین حالا شروع به خیابان گردی وزدن درب خانه های سوری وعرب وافغان وسیاه پوستها کارتن خواب کرده که با دادن روزی 50 یورو به شما در گردهمایی ما شرکت کنید البته گردهمایی خود را طوری وانمود میکنند که بر علیه تروریست یا حمایت از شما ها میباشد انها که خبر ندارند تروریست اصلی همین سازمان است وچون شناختی از این فرقه ندارند واز طرف دیگر در قبال هر روز 50 یورو گرفته مخارج خورد وخوراک وپول هتل واتوبوس را هم میدهدند بهتراز هیچی است زیرا کسانی که برای سیاهی لشکر با خود میبرند در واقع کسانی هستند که نه شناختی از این فرقه دارند ونه شغل وکاری حتی به بعضی از این افراد قول داده اند که کار پناهندگی شما را درست میکیم وبه شما کمک میکیم فقط در این گردهمایی شرکت کنید زیرا این گردهمایی بخاطر حمایت از پناهنده ها میباشد البته طبیعی است که انها باور کنند چون فکر میکنند واقعا اینکاره هستند اما قافل از اینکه گرگ در لباس بره نزدشان امده است ونمیدانند فقط چند ساعت بیشتر به انها نیازی نیست وانهم فقط برای جلوی دوربین وپر کردن سالن خود
اگر یادتان باشد سال گذشته تعدادی از این فیلمها در سایتهای مختلف نشان داده شد که حتی یک ایرانی به چشم نمیخورد بیشتر این شرکت کنندها از کشورهای عربی وافریقایی بود وبا دادن پولهای کلان انها را به این سالن کشانده بودند که دوباره ابرو ریزی نشود هر سال همین کار را میکند که سال قبل را جبران کند اما نتنها بهتر نمیشود بلکه بدتر میشود وهر سال از سال قبل سالن خالی تر میشود اما باز خدا پدر فتوشاپ را بیامورزد که میتواند تعداد را چند برابر کند
لذا به همه افرادی که در معرض این پیشنهادها قرار میگیرند مراقب باشند که این همان فرقه رجوی است همان فرقه ای است که چند سال پیش توسط پلیس امنیتی فرانسه دستگیر شدند این همان فرقه ای است که بخاطر دستگیری مریم رجوی تعدادی از اعضای این سازمان خودسوزی کردند وجان باختند
این همان سازمانی است که عراق را به خاک وخون کشید وحالا به البانی رفته که انجا را نیز مثل عراق وارد جنگ کند نگذارید باریچه دست کسانی شوید که اعضایش در بند هستند وهیچگونه حق انتخاب یا رها شدن از این سازمان را ندارند این سازمان اگر مردمی باشد وبه دنبال کمک کردن وحمایت باشد چرا به اعضای خودش کمک نمیکند پس با جواب نــــــــــــــــــــــــــــــه در مقابل این فرقه ایستادگی کنید
همایون کهزادی انجمن یاران ایران