اطلاعیه شماره 2 :استقبال بیسابقه ساکنان ویلپنت

 

توزیع گسترده بروشورها

عکس شماره 1:

1

عکس شماره 2:

2

عکس شماره 3:

3

عکس شماره 4:

4

عکس شماره 5:

5

عکس شماره 6:

6

عکس شماره 7:

7

عکس شماره 8:

8

عکس شماره 9:

Sans titre

عکس شماره 10:

9