اطلاعیۀ جدید فرقۀ رجوی: سازمان مجاهدین همان وزارت اطلاعات رژیم است!!

اطلاعیۀ جدید فرقۀ رجوی: سازمان مجاهدین همان وزارت اطلاعات رژیم است!!

نوشتۀ قربانعلی حسین نژاد مترجم ارشد سابق رهبری مجاهدین در عراق

یادم هست در زمان شاه هر وقت ساواک نفوذیهای خودش در تشکیلات حزب توده را رو می کرد و مصاحبه ها و اظهارات آنان از جمله عباس شهریاری معروف به مرد هزارچهره را پخش می نمود حزب توده در مقابل اعلام می کرد که نه اینها نفوذی های ما در ساواک بودند که لو رفته و بریده اند!!. ولی وقتی جداشدگانش علیه حزب حرف می زدند می گفت که اینها نفوذی های ساواک در داخل ما بوده اند که فهمیده و اخراجشان کرده ایم!! ما هم گیج می شدیم و نمی دانستیم کدام درست است؟ و همه می پرسیدند بالاخره ساواک در حزب توده نفوذ کرده یا حزب توده در ساواک؟. حالا داستان سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) که به سرنوشت حزب توده و بلکه بسیار بدتر از آن دچار شده است نیز همین است، با این تفاوت که امروز بدون اینکه وزارت اطلاعات رژیم ادعای علنی نفوذ در این فرقه را بکند خود فرقۀ رجوی رسما وعلنا از یک سو اعضای قدیمی و مسئول با سابقه سی سال در تشکیلات خودش را که اکنون جدا شده اند حتی زمانیکه در تشکیلات آن بوده اند به اطلاعات رژیم آخوندی نسبت می دهد و هر عضو خودش را به محض بیرون آمدن می گوید نفوذی اطلاعات رژیم بوده یا مزدور اطلاعات است و از سوی دیگر ادعا می کند که هم اکنون داخل وزارت اطلاعات رژیم پر است از اعضای تشکیلاتی خود فرقه که محرمانه ترین اسرار داخل آن را به سران فرقه می دهند!! خوب پس کاشف به عمل آمده که همۀ جریانات سیاسی و اپوزیسیون ایران سالها اشتباه می کرده اند و در توهم و خیال بوده اند که «سازمان مجاهدین» ی هست که با رژیم مبارزه می کند!! حالا طبق اعلام خود این سازمان معلوم شده هم اعضای آن داخل اطلاعات رژیم هستند و هم اعضای اطلاعات رژیم داخل سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی)، پس نتیجۀ منطقی این می شود که اصلا این سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) همان وزارت اطلاعات رژیم بوده و می باشد!!!.