اعتصاب ودرگیریهای البانی بر سر وعده‌های سران سازمان

اعتصاب ودرگیریهای البانی بر سر وعده‌های سران سازمان

در جریان اعتراضات سران سازمان فکر میکردند از این آب گل آلود میتوانند استفاده کنند وفکر

میکردند که رژیم ایران سرنگون می‌شود وخودشان را به آب واتیش زدند که مریم رجوی سرکرده ها

ومهره های اصلیش را به البانی فرستاد وخودش نیز پیامهایی برای آن‌ها فرستاد که که دیدید که

برادر درست گفت ورژیم سرنگون می‌شود حال نوبت شماست که کمربندها را محکم کرده وبرای

سرنگون کردن آماده شوید سران سازمان هم به اسیران وعده‌هایی دادند و حتی مثل مسعود

پستها ومقامهای آن‌ها را ابلاغ کرد که با ورود به ایران هرکس مسولیت خود را بداند شهردار

و فرماندار واستاندار بخشدار خلاصه مثل زمان فروغ هرکس مسولیت خود را میدانست هرچند که

اسیران میدانستند این از جنس همان حرفهای مسعود است وهیچگاه به واقعیت نزدیک نیست

وبیش از هزار بار این حرفها را شنیده‌اند اما بعد از مدتی که اعتراضها در ایران فروکش کرد واسیران

منتظر چنین روزی هم بودند حال از سران سازمان میخواهند که جوابگو حرفهایی که زدند باشند به

همین خاطر به قول یکی از اسیران اعتراضات ایران به البانی وداخل اشرف سه کشیده شده

ومیخواهند از این سازمان جدا شوند البته این حرفی بوده ووعده ای بوده که خود سازمان به آن‌ها

داده اگر رژیم ایران سرنگون نشد هرکسی میتواند وازاد هست که برود یا بماند اما وقتی که

سازمان وسران آن دیدند که چیزی عوض نشد دست به حیله‌ای دیگر زد که آمریکا این کار را خواهد

کرد شما تا چند وقت دیگر بمانید اگر نشد آن موقع هرکجا که خواستید بروید اما گوش اسیران از

این حرفها پر شده وکسی برای این حرفها تره هم خورد نمیکند وخواهان این هستند که هرچه

زودتر از این سازمان جدا شوند

لذا از اسیران میخواهیم که فریب حرفهای این سازمان را نخورند وهر چه زودتر مسیر زندگی خود را

انتخاب کنند وبه دنیای آزاد به دنبال زندگی خود بروند زیرا تجربه چندین ساله نشان داده است که

این سازمان هر بار با یک فریب و حیله شما را در اسارت خود نگاه داشته

همایون کهزادی