انتخابات ازاد یا انتخاب ازاد

انتخابات ازاد یا انتخاب ازاد

 

این روزها در انتخابات فرانسه مریم رجوی برای رد گم کردن .اینکه از جنایات خودش شانه خالی کند ودر برود در جمع تعدادی از فرانسوی ها مهمانی تشکیل داد وشروع به همان حرفهای قبلی کرد که در ایران چه میشود وچه میکنند وچنان است وچنان نیست
هرچند که همگان میدانند که انتخابات ایران هیچ ربطی به این سازمان ندارد زیرا کسی در ایران وحتی ایرانیانی که در خارج از کشور هستند روی دیدن این سازمان را ندارند
حال ببینید که برای خود شیرین کردن وبالا بردن خود چگونه خودش را به فرانسه میخواهد نشان بدهد اری شما مردم فرانسه برای سرنوشت کشور خود ازادانه تصمیم میگیرید ولی در ایران اینطور نیست حال گیریم که اصلا در ایران بدتر از این هم باشد البته این کار این سازمان است مگر در امورات داخلی عراق هم دخالت نکردند مگر انجا را هم اشوب جنگهای داخلی وادار نکردند تصمیم گیری ودخالت در کشور دیگر جرم است وبه کسی ربطی ندارد
حال قبل از اینکه شما دنبال ازادی وانتخابات ازاد باشید به فکر انتخاب ازاد باشید بگذارید اسیرانی که در بند واسارت شما هستند خودشان راه وسرنوشت خودشان را انتخاب کنند نه برایشان انتخاب کنید اگر در مرحله اول شما به این کوچشکترین خواسته جواب مثب داده اید اوقت میتوانید دم از انتخابات ازاد بزنید
برای مثال ان زمان در اشرف هم خودتان همه چیز را انتخاب میکردید همه چیز تمام شده وسر جایش میگذاشتید وبعد در یک جلسه دست ساز اعضای پایین را دور هم جمع میکردید که چه کسی را انتخاب کنند البته این کار وروش که چه کسی چه بگوید وچه کسی از چه کسی اسم ببرد را به همگان یعنی رده های بالای سازمان یاداوری میکرید برای مثال یکی از رده های بالاکه متنی دست ساز را در اختیارش میگذاشتید بلند میشد واسمی را که شما گفته بودید وانتخاب کرده بودید را به زبان می اورد به این معنی که بله شما هم این اسم را انتخاب کنید پشت سر ان نفرات دیگر بلند میشدند وهمان ریل را تکرار میکردند ودر نهایت از ترس واینکه فردا مارک بریده ومزدور وقطب بودن را نخورد مجبور بود همان نفری را انتخاب کند که خودتان از قبل انتخاب کرده بودید
این در همه جا بوده وهست بجای این کارها لطف کنید به اسیرانی که حق انتخاب ندارند حق حرف زدن ونفس کشیدن را ندارند این انتخاب را بدهید وبگویید ماندن یا رفتن در اختیار خودتان ات ان موقع خواهید فهمید انتخاب ازاد یعنی چه فعلا از درون خود این اقدام را جاری کنید تا بتوانید به دیگران هم این انتقاد یا هر حرفی که هست بزنید ایا به نظر شما همان فرانسوی هایی که شما در میان انها حرف میزدید به این نکته اگاه نیستند ایا فکر میکنید انها نمیدانند که اشرف ولیبرتی والبانی یک زندان ویک تعبید گاهی بیش نیست پس بهتر است اول انتخاب ازاد را از خودتان شروع کنید بعد به دنبال انتخابات ازاد باشید
همایون کهزادی