انتشار اولین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه

انتشار اولین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه

اولین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» – اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق – به زبان فرانسه به نام «Qui se RessembleS’assemble» (این هم همان است) (تشابه دو فرقۀ رجوی و داعش) در فرانسه و کشورهای دارای جمعیت فرانسوی زبان منتشر شد. این مجله همه ماهه برای شهروندان فرانسوی بویژه مقامات و نمایندگان پارلمان و شخصیتها و جریانها و نهادهای سیاسی و حقوق بشری فرانسه و فرانسوی زبان توزیع و ارسال می شود.

شعار این مجله «سازمان مجاهدین خلق یک فرقۀ جهادیست در استان وال د اوایز» و با هدف کمک به فرانسه ای خالی از خشونت و تروریسم و فرقه گرایی می باشد.

شمارۀ نخست این مجله دارای موضوعات زیر است:

–         پروندۀ حقوق بشری مسعود رجوی (زندان و شکنجه و قتل در تشکیلات فرقۀ رجوی)

–         شورای ملی مقاومت ویترین سازمان مجاهدین خلق.

–         اولین حمله اولین قربانیان (در مورد قربانیان حماقت رجوی در عملیات موسوم به فروغ)

در زیر تصاویر صفحات شمارۀ اول این مجله را می بینید:

انجمن یاران ایران