تهدید وشکنجه واذیت و آزار جدا شدگان

تهدید وشکنجه واذیت و آزار جدا شدگان

سازمان مجاهدین برای جلوگیری از ریزش نیروهایش دست به اقدامات جدیدی زده است که بتواند جلوی نیروهایی که دیگر قصد ندارند در این سازمان بمانند را بگیرد وبا تهدید واذیت وازار وشکنجه روحی وجسمی مانع خروج انها شود فرماندهان وسران سازمان با حیله ای جدید وسند سازی برای ترساندن اسیرانی که قصد دارند از انها جدا شوند تعدادی از نیروهای عجین شده خود را به نوشتن سندهایی میکند که بتواند از این این طریق مانع ریزش اسیران شود زیرا این روزها تعداد ریزش در این سازمان به اندازه ای شده است که دیگر نمیشود جمع وجور کرد ومجبور شده است که دست به حیله ای جدید زده که بتواند نیروهایش را کنترل کند در یکی از سایتهای مربوط به سازمان چند سند جدید درج شده است که با دست خط خودشان اعلام کرده اند که از طریق شخص دیگری فریب خورده والان از این کار پشیمان هستند هرچند که دیگر کسانی که در البانی هستند اگاه شده ومیدانند تا به امروز فریب خورده وعمر وجوانی خود را بیخودی برای این سازمان طلف کرده است وهمه قول وقرارهای این سازمان دروغی بیش نبوده است
اما امروزه این سازمان دست به حیله ای جدید برای جلوگیری از این ریزش داده است که شاید بتواند چند روز بیشتر انها را در چنگالهای خود نگاه دارد سندهای درج شده به خوبی مشخص است که هیچکدام واقعیت ندارد زیرا البانی دیگر اشرف نیست که بتوانند انها را زندانی وشکنجه کنند وکسی هم خبر دار نشود البته برای کسانی که هنوز از انها جدا نشده است اما کسانی که جدا شده اند به میل وبا اراده خود شده شده اند ودیگر راه بازگشت ندارند ونیازی نیست که بخواهند این حرفهای کلیشه ای را دوباره به سازمان گزارش کنند وبگویند که از کرده خود پشیمان هستیم وفریب خورده بودیم زیرا اگر میخواستند دوباره به سازمان برگردنند همان روز اول فکر همه همه چیز را کرده بودند پس بدانید وفریب این حرفهای الکی ودروغین را نخورید سندهایی که در سایت های این سازمان درج میشود فقط وفقط برای ترس ودلهره اعضای باقی مانده است که بگویند ما از همه چیز خبر دار هستیم ودست از پا خطا کنید بعنوان مزدور وخائن در سایتها معرفی میکنیم پس هیچ ترسی به دلتان راه ندهید
زیرا همگان از وضعیت این سازمان خبر دار هستند ومیدانند خائن اصلی خودشان هستند که عمری برای صدام حسین خبر چینی ووطن فروشی کردند وامروز میخواهند حق گرفتن انتخاب ازاد را هم از شما بگیرند
همایون کهزادی