تیم تحقیقاتی در پنتاگون وطناب دار فرقه رجوی

Sans titre-72

گزارش تیم تحقیقاتی در رابطه با نفوذ مجاهدین وهک کردن بانک اطلاعاتی پنتاگون توسط هکرهای تروریست رجوی امروز خبر داد که چند وقت است بسیاری از مطالب وسندهای این بانک تازه به روز شده این درحالی است که مسول مربوطه هیچ اقداماتی روی این سندها انجام نداده وی گفت من مدتی بسیار طولانی سراغ این سندها نرفته ام اما میبینم که چیزهای به مطالب واسناد محرمانه اضافه وکم میشود بعداز زیر مانیتور گذاشتن تیم تحقیقاتی متوجه میشود که این اسناد توسط شخصی از راه دور کنترل وردیابی میشود تیم تحقیقاتی فرقه تروریستی را عامل اصلی این کار میداند چون مطالبی را که اضافه وکم شده درباره این فرقه بوده

اری این فرقه تروریستی هرگز دست از ترور وادم کشی وخیانت بر نخواهد داشت واین برای تروریست امری بسیار طبیعی است چون با گوشت وخون وپوست انها اجیل شده سازمان نتنها در کشت وکشتار رغیب ندارد بلکه با حملات خود وهک کردن سایتها وبانکهای اطلاعاتی همه را نشانه رفته وبخاطر به قدرت رسیدنش جان هرکسی را به خطر می اندازد این کار سازمان طناب داریست برای خودش وهوادارانش

از قدیم گفته شده که چوب خدا صدا ندارد اما این چوب تنها چوبی بود که صدایش به گوش همگان خواهد رسید

حال فرقه تروریستی اطلاعیه صادر کنند وچنین کنند وچنان دیگر هیچ ابی از هیچ کس برای شما گرم نخواهد شد لطف کنید وصیتهای خود را به دیگر همدستانتان واگذار کنید شاید دیگر فرصتی نباشد

همایون کهزادی انجمن یاران   ایران

7/3/2031