خیمه شب بازیهای سالیانه فرقه رجوی

خیمه شب بازیهای سالیانه فرقه رجوی

منافقین هر ساله به مناسبت سالگرد ۳۰ خرداد در ویلپنت پاریس برنامه سیرک برگزار میکنند حال این برنامه که
میلیونها دلار هزینه در بر میگیرد از کجا وچگونه تعمین میشود را همه در جریان هستید که چگونه به دست می
اوردند البته گذشته از پولشویی دوست عزیز مجاهدین یعنی عربستان که نمرده است حال از همه اینها گذشته ببینیم
که چگونه سالیانه این سالن ویلپنت پاریس را هوداران وایرانی جلوه میدهند
فرقه تروریستی رجوی چند هفته قبل از برگزاری این خیمه شب بازی اعضای این فرقه با کیفهای پر از دلار
ویورو از کارتن خواب گرفته تا عربهای سوری وافغان سیاه پوست با وعده های پوشالی ودادن پول وهزینه رفت
وبرگشت وپول هتل درست کردن ریل پناهندگی انها را به پاریس میبرند وانها را توجیح کرده که این برنامه
بخاطر حمایت از پناهندگان است باید طوری خودتان را نشان دهید که در دوربین دیده شوید تا همه شما را ببیند که
هنوز جواب نگرفته اید ومنتظر جواب هستید این بندگان خدا که از هیچی خبر ندارند فریب این فرقه را میخورند
وبه این خیمه شب بازی با چه امیدی شرکت میکنند اگر دقت کرده باشید در تمام این سالیان که این خیمه شب بازی
را برگزار میکنند هیچگاه بجز افراد خودشان از شرکت کننده ها کسی را دوبار نمیتوانید ببینید زیرا قبلی ها
میدانند که فریب خورده اند ودیگر حاشر به شرکت نیستند اما سازمان بخاطر ابروریزی مجبور است که هم پول
بیشتری بدهد وهم ادمهای جدیدی را پیدا کند به همین خاطر بیشتر روی اورگان سوری وکارتن خوابها وبیکاران
سرمایه گذاری ایا با دادن پولهای کلان ووعده وعید های پوشالی ودروغ میتواند اب رفته را به جوی باز گرداند ایا
با پر شدن فتوشاپی این سالن دوباره میتواند اشرف را بنا کند ایا میتواند اعتماد ورضایت مردم ایران را دوباره
بدست اورد ان دوران گذشت وتاریخ مصرف این فرقه تروریستی به اتمام رسید با خرج کردن این پولهای کلان
نه چهره این سازمان از تروریست بودنش را خوب میکند ونه میتواند به قدرت برسد بجای این کارهای پوشالی
وبی ثمر به فکر اسیرانی باش که در چنگالهای شما گرفتار هستند این پولهای کلان را خرج انها کنید که سالیان
سال برایتان خون دادن ورنج کشیدنت نه به تعدادی سیاسمتدار بازنشسته
سعید ناصری انجمن یاران ایران