دخالتهای بیجا

دخالتهای بیجا

راستی چرا چیزی که به من مربوط نیست وحق شرکت در ان را ندارم خودم را دخیل کنم چرا وقتی که کسی مرا به رسمیت نمیشناسد در امور کشورش دخالت کنم
مریم رجوی وسازمانش هنوز دولت فرانسه انها را بعنوان پناهنده نمیشناسد وتحت تعقیب هستند اما با دخالت در امور فرانسه مهمان دعوت میکند به انها تبریک میگوید که انتخابات شما ازاد بوده اما در ایران ما اینگونه نیست اولا که ایران شما نیست اگر ایران شما بود یک عمر برای صدام حسین وطن فروشی نمیکردید اگر ایران شما بود خوب در اروپا چه میکنید اگر ایران شماست چرا مردم بیگناه وجوانان ایران را به کشتن دادید چرا فرزندان ایران را اسیر گرفته اید وبه انها حکمفرمایی میکنید
اگر واقعا دنبال انتخابات ازاد هستید اول از هر چیز انتخاب ازاد برای اعضای دربند خود بگذارید بعد انتخابات
هرچند که این سازمان جز به قدرت رسیدن به هیچ چیز دیگری فکر نمیکند وبرایش مهم نیست که چه کسی میمیرد وچه کسی زنده میماند
چرا به اعضای خود واقعیت را نمیگویند چرا انچه را که در سایتها ورسانه های خود بیرون میدهند همان چیزی نیست که در درون اتفاق افتاده است چرا این سازمان فکر میکند دیگران نمیفهمند چرا فکر میکند با حیله وکلک ودوغ میشود بجایی رسید زیرا بنیانگذاری این سازمان با همین چیزها پایه گذاری شد وبخاطر این است دیگر درمیان مردم هیچ اعتباری ندارد
حال گذشته از همه اینها نکته جالب کجاست وقتی که میبینند که انچه را که گفتند درست از اب درنیامد شروع به تمجید وتعریف میکنند که دیدید ما گفتیم اینطور میشود وشروع به خود شیرینی میکنند که تحلیل های ما وبه طور خاص مسعود درست بوده است وسوار بر این دروغ ها بند ها وقانونهای برای سرکوب اسیران به وجود می اورند وعده ها ی دروغین تعهدات وهزاران چیزی که با ان بتوانند اسیران را سر به کیسه کنند
به نظر من این سازمان بجای فکر کردن به این چیزها ودخالت در امور کشورها سر سوزنی به اسیرانی فکر کند که هیچ انتخاب واراده ای از خود ندارند وباید برایشان انتخاب کرد
اگر واقعا به فکر مردم ایران وانتخابات هستید قبل از هر چیز جوانان همان مردم واب خاک را ازاد کنید بگذارید خودشان سرنوشت خودشان را رقم بزنند وانتخاب کنند
نه اینگونه نبوده ونیست شما جز به قدرت رسیدن به هیچ چیز دیگری فکر نکرده ونمیکنید اینها همه بهانه ای بیش نیست نه انتخابات ونه زنده ماندن یا مردن مردم ایران یک چیز مهم است تاج وتخت قدرت
محمود سپاهی