رئیس جمهور محترم فرانسه

رئیس جمهور محترم فرانسه

با سلام
قبل از هر چیز میخواهم اندکی در باره سوابق سازمان مجاهدین که از روز بنیانگذاری تا همکنون که در
کشور فرانسه هستند را به عرض شما برسانم
سازمان مجاهدین از روز بنیانگذاری دنبال قدرت بوده وبرای بدست اوردن این قدرت از هیج جنایاتی فرو
گذار نکرده حتی به اعضا وکادرهای خودش هم رحم نکرده است این سازمان وقتی که مقاومت ساواک
شاه ومردم قرار گرفت خط مبارزاتی خود را عوض کرد وبعد از چندی وارد خاک عراق شده واقدام به
کشتن مردم بیگناه ایران کردند با عملیاتهای انتحاری عملیاتهای مرزی در خاک ایران وعراق در شهر
های مرزی را با خمپاره اقدام به عملیات میکردند دخالت در کشتن واواره کردن کردهای عراق نقش
بسیار مهمی را برای صدام بازی میکرد دخالت در امور داخلی عراق راه اندازی جنگهای داخلی بین
سنی وشیعه تشکیل حزب های عربی برای نا امن کردن کشور عراق درست کردن شکنجه گاه وزندان در اشرف برای سر به نیست کردن اعضایی که میخواستند جدا شوند ویا مایل به ادامه مبارزه نبودند
این سازمان که در کشورهای اروپایی مشغول به کار است وبرای رسیدن به قدرت اقداماتی انجام میدهد
که باعث بهم ریختن اوضاع داخلی کشور ها میشود وامروز ه بیشتر انها در کشور البانی وفرانسه مشغوا
به کار هستند همانطور که همگان میدانند امروزه کشور البانی دچار مشکلاتی شده است که نظیر ان در
عراق همین مجاهدین انجام داده ودر انجا به دنبال درست کردن پادگانهای مثل اشرف میباشد
اما در کشور فرانسه ازادانه به انجام همین کارها ادامه میدهند این سازمان که برای شما پیام تبریک
فرستاده است بدانید که سلام گرگ بی طمع نبوده ونیست زیرا در اوایل انتخابات سنگ کسی دیگر را به
سینه میزدند اما وقتی که دیدند شما انتخاب وپیروز شدی رنگ عوض کرده وحمایت کردند زیرا فکر
میکنند با این کار میتوانند کاری را در عراق والبانی انجام داده نیز در فرانسه هم میتوانند انجام دهند
به همین خاطر از شما رئیس جمهور محترم تقاضا داریم که نگذارید کشور بزرگ وازادیخواه فرانسه محل تاخت وتاز این سازمان شود وهر کاری را که دلشان بخواهند مانند عراق انجام دهند این سازمان باید بداند که دیگر در هیج جایی محبوبیت نداشته وندارد باید بدانند وبه انها گفته شود که زمان برده داری به پیان رسیده وباید به اعضای دربندش این اختیار را بدهد که خودشان ازادانه مسیر زندگی خود را انتخاب کنند
با تشکرات فروان
سعید ناصری انجمن یاران ایران