فرقه رجوی (منافقین) : دست از پا درازتر برگشتند به لانه

فرقه رجوی (منافقین) : دست از پا درازتر برگشتند به لانه

فرقه رجوی در جریان اعتراضات مردم ایران بر سرگرانی خودش را به آب اتیش زد تا شاید بتواند این

اعتراضات را به سود خودش تمام کند اما نشد که نشد چقدر پولهای کلان خرج کرد چقدر خودش را

به درب ودیوار کوبید اما دریغ از یک اسم بردن از این فرقه سازمان چه پولهای کلانی را که خرج

تجمع های خود نکرد وچه جیغهای بنفشی که نکشید وچه وعده‌های به اسیران دربندش در البانی

نداداما بعد از مدتی دست از پا دراز تر برگشت ونتوانست کاری بکند حتی به نحوی که تظاهراتی را

که سلطنت طلبها در سوئد داشتن را میخواستن به نام خودشان بگذارند اما با مقاومت آن‌ها را

فراری دادند در این مدت مریم رجوی با مهارت دوجایه خوری کرد از یک طرف با پیامهای مسعود

رجوی که همگان میدانند نیست برای مردم پیام میداد وهم از طرف دیگر میخواست با وعده‌های تو

خالی مثل همیشه اسیرانی را که در البانی نگاه داشته را فریب دهد که هم بدانید مسعود زنده

است وهم اینکه چیزی به سرنگونی نمانده است اما در همین فاصله زمانی اعتراضها تعداد زیادی

از اسیران البانی را ترک کرده واز آن‌ها جدا شدند مریم رجوی فکر میکرد بهترین فرصت است که

بتواند برای مدتی آن‌ها را در چنگال خود مثل همیشه فریب دهد ولی افسوس که دست فرقه

برایشان باز شده وکسی زیر بار این حرفها نرفت این اعتراض ها برای فرقه رجوی نتنها سود نبود

بلکه ضرر چند جانبه بود هم در میان مجامع بین‌المللی شناخته شد که کاره‌ای نیست وهم از

نیروهای خودش ضربه خورد وهم پولهای کلانی را خرج کارهای پوشالی وبی نتیجه کرد اینبار مردم

ایران خوب جواب این فرقه را دادند وبا منتشر کردن تصاویر مریم رجوی که تو سکوت کن آب پاکی را

روی دست این فرقه ریخته که تروریست ها نباید در امور داخلی ایران دخالت کند فرقه ای که تا

دیروز با صدام وامروز برای هر چه بیشتر تر کردن تحریم ها تلاش میکند چگونه میتواند حامی ملت

ایران باشد

سعید ناصری