زنده به گور کردن یا اشرف سه(هدف سازمان از تشکیل اشرف سه در آلبانی چیست)

زنده به گور کردن یا اشرف سه(هدف سازمان از تشکیل اشرف سه در آلبانی چیست)

هدف سازمان از تشکیل اشرف سه در البانی چیست

آیا میخواهد در آنجا ادامه اموزشهای تشکیلاتی ونظامی را دنبال کند

آیا میخواهد نیروهایش در آرامش باشند

آیا میخواهد بخاطر انقلاب و زن وزندگی در امان باشند

آیا بخاطر امنیت اعضای خودش این کار را کرده است

همه این آیا ها شاید قسمتی از این طرح باشد ولی فقط وفقط این فرقه تنها یک هدف دارد وانهم

این است که اعضای ناراضی دیگر جرأت نکنند که بخواهند روزی از این سازمان جدا شوند به همین

منظور میخواهد درجایی مقرش را بنا کند که کسی نتواند به داخل آن برود واز داخل این زندان

اطلاعاتی داشته باشد تا بتواند هر طوری که مثل عراق میخواهد با نیروهای ناراضی برخورد کند

وصدای آن‌ها به جایی نرسد زیرا تنها راز موفیت وماندگاری نیروهایش را در این میبیند

زیرا در زمانی که در مقر مفید یعنی همان مقری که در قبل از اشرف سه در تیرانا داشتند نیروهایش

تا حدودی در اختیار خود بودند وهر کاری میتوانستند بکنند هر چند که زیر ذره بین بودند اما دیدند

که اگر به همین منوال ادامه دهند تا چند ماه آینده کسی برایش باقی نمی‌ماند به همین خاطر

اعضای ناراضی واسیرانی که نمیخواند بمانند اسم این زندان مخفوف را قرارگاه زنده به گور نام

گذاری کرده‌اند اری سازمان تنها راه نجات خودش را در این میبیند که نروهایش را به دورترین نقاط

برده تا از دید دیگران در امان باشد وبه آرزوهای شوم خود که همانا به زور نگاه داشتن وشکنجه

و اذیت وازار ناراضیان برای ماندن برسد اما دیگر اسیران دیگر نمیتوانند که فریب بخورند زیرا تجربه

اشرف وعراق وزندانهای اِسکان وابوغریب را تجربه ودیده اند از این رو به سازمانهای بین امللی

حقوق بشری میخواهیم که هر چند بار به این مقر مخفوف به طور ناگهانی با اسیران ملاقات کنند

واز احوال آن‌ها باخبر شوند وانهم دور از چشم فرماندهان وسران فرقه

محمود سپاهی – انجمن یاران ایران