ضدیت مریم رجوی با ملاقات ها را محکوم می کنیم!

ضدیت مریم رجوی با ملاقات ها را محکوم می کنیم!

برابر اخبار رسیده ، این خانم که شریک جرم درجه اول مسعود رجوی در مغزشوئی ، اسیر کردن و زندانی نمودن اعضای این جریان و سر به نیست کردن معترضین به مناسبات بغایت ضد انسانی تشکیلات رجوی بوده وحالا درظاهر هم که شده ، تمامی امکانات وقدرت رجوی پنهان شده ازانظار عمومی را قبضه نموده ، بدنبال انجام ملاقات های چند درکمپ تیرانا ، به آلبانی مراجعه کرده وبا خشم زیاد به انجام این ملاقات های محدود خانوادگی اعتراض کرده وآنرا بمثابه درنوردیدن مرز سرخ فرقه ی رجوی محکوم نموده است!

با این وصف، درمیان تضادهای زیادی که این گروه مستبد وضد میهنی مطرح میسازد ، مراجعه ی سریع این بانوی اول رجوی گم وگور شده ، نشان می دهد که تضاد اصلی این گروه بدنام ، با خانواده هایی است که فرزند شان بعنوان اسیر وگروگان آن می باشند!

بقرار معلوم، متعاقب این حضور مریم در تیرانا وسخنرانی ها وپرخاشگری های او ، بازهم نشست های دیگ  و… برقرار شده و دراین جلسات فرزندان ما بار دیگر مورد انواع آزار واذیت ها و شکنجه های روحی قرار گرفته و مجبور میشوند که به شخصیت خود چنگ بیاندازند!

ما ضمن یاد آوری به دولت های آلبانی و ایران که وظایفی دراین مورد داشته وباید عمل کنند ، این اقدامات مریم رجوی را  بشدت محکوم کرده واز سازمان های حقوق بشری و مردم شرافتمند وبشریت ترقی خواه جهان می خواهیم که درجلوگیری ازاین شکنجه ها ، یاور این اسرا و ما – بعنوان اعضای خانواده ی آنها-  باشند.

آذربایجان شرقی – ایران

علی اصغر کرمی هفت چشمه – یدالله کرمی (برادر)
کریم نعلبندیان – برادر اشرفی والایی
ابوالفضل شیخ بیگلو-  فرامرزشیخ بیگلو (پدر)
محمدرضا پورمهدی داوود پور مهدی (برادر)
خیراله محمد علییان – سیف اله وخانم  محمد علییان (برادروخواهر)
منصور عباسخانی-  محمد عباس خانی (برادر)
فیروز ساعدی  – مهدی ساعدی (برادر) ویعقوب (پدر)
امیر ائلغمی – رحیم ائلغمی (برادر)
محمدتقی صالحپور- خانم صالح پور (خواهر)
ناهید سعادت – حمائل غنی زاده (مادر)
مولود  طاهری نژاد – خانم شهن طاهری نژاد (خواهر)
محمد حسین دادگر اقدم – غلامحسین دال (برادر)
سید رضا تارا _ سید یوسف تارا (برادر)
اصغر فتحی- حمزه فتحی  (برادر)
حسن رهنمای آناخاتون- بیایض علی رهنمای (پدر)
یوسف خوب زمانی – معصومه خوب زمانی (خواهر)
محمد رضا قدیمی سرند – اصغر علیزاده گان ( برادر)
حمید طاهری خسروشاهی – مهدی طاهری (برادر)
اصغر واحد رضایی –  اکبر واحد رضایی (برادر)
محمد علی باغبان باشی – محمد رضا باغبان باشی (برادر)
محسن سرداری – سردار ی (برادر)
محمد رضا صدیق – قدرت صدیق (پدر)
حسین امیری پارام – محمد باقر امیری پارام ( برادر)
رامین  حسن پور- حمید حسن پور (برادر)
حسن محرمی کوچه باغ — خانم محرمی کوچه باغ (خواهر)
حسنعلی پور محمد روحی – علیرضا پور محمد روحی(برادر)
کریم جوانی – عباس پور وند آبادی (داماد)
مجید چوپانی – خانم طاهره چوپانی (خواهر)
محمدنصیری دغلیان- اسماعیل نصیری(برادر)
اسدالله حسین زاده حصاری- عبادالله حسین زاده حصاری (برادر)
ذکر علی زیبایی – جلیل زیبایی (برادر)

مردم ایران به این نوع سرداران رجوی ، احتیاجی ندارند!

انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵