مشت محکمی که مجاهدین از اعتراضات نوش جان کردند

مشت محکمی که مجاهدین از اعتراضات نوش جان کردند

مجاهدین فکر میکردند که به خیال خودشان میتوانند موج سواری کنند واز این اعتراضات آبی

برایشان گرم شود بقول روزنامه نگران ارشد وال استریت تا این لحظه هیچ حزب یا جریان سیاسی

از این اعتراضات حمایت نکرد یعنی اصلاً حزب یا سازمانی نیست که به رسمیت شناخته شده

باشد  وبتواند جایگزین خوبی برای ایران باشد وبتواند مردم را رهبری وسمت وسو دهد این همه

مریم رجوی وسازمانش پیام دادند کاسه داغ تر از اش خودشان را نشان دادند نتنها به گوش کسی

نرسید بلکه حتی یک خبرگزاری یا روزنامه اسمی از این سازمان نبرده وانها را به رسمیت

نمیشناسند چه برسد به اینکه این‌ها خودشان را اپوزیسیون ایران بدانند تنها کسی که خبرهای

سازمان را منعکس کرد عربستان بود وانهم معلوم است که چرا از این سازمان حمایت میکنند

طوری که مردم ایران با عکسهای از سران عربستان وسازمان که شما سکوت کنید وروی تصاویر

آن‌ها علامت باطل زده‌اند در سرار ایران وحتی سایتها وفضای مجازی منتشر کردند زیرا مردم ایران

به هیچ عنوان حاضر نیستند زیر بار قدرت کسانی بروند که دستشان به خون ایران وایرانی زنگی

است مگر همین سازمان نبود زمان صدام حسین با خمپاره شهرهای ایران را خمپاره باران میکردند

خوب چگونه چنین سازمانی میتواند اپوزیسیون ایران باشد وقتی که آن زمان قدرت آنچنانی نداشت

ومردم را با توپ خمگاره میکشت اگر قدرت را در دست بگیرد چه خواهد کرد هرچند که هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند پس چرا مردم را به خشونت وکشتن دعوت میکنید در کدام یک

از شعارها واعتراضات حتی یک کلمه در رابطه با این سازمان زده باشند پس این بدان معنی است

که نه به رسمیت شناخته می‌شوید ونه وست دارند اسم این سازمان را به زبان بیاورند

همایون کهزادی