نامه به معاون وزیر کشور آلبانی سرکار خانم روونا وودا

نامه به معاون وزیر کشور آلبانی سرکار خانم روونا وودا

معاون وزیر کشور البانی خانم روونا وودا

باسلام واحترامات فراوان

احتراماً به اسحضار عالی میرساند این‌جانب مدت 15سال در سازمان مجاهدین فرقه رجوی بهترین

دوران زندگیم را برای این فرقه در اسارت به سر بردم سازمانی که در بیرون از خودش یک فرشته

خودش را نشان میدهد اما هیچ‌کس نمیداند در داخل مناسبات آن‌ها چیست وچگونه با افراد

واعضای خودش برخورد میکند سازمانی که از روز بنیانگذاری پایه‌اش بر روی دروغ وفریب وکلک

سوار بوده وهیچ گاه کسی از این فریب ودروغ وکلک نمیتوانست خبردار شود زیرا وقتی که فرد وارد

این تشکیلات می‌شود دو راه بیشتر ندارد یا ماندن یا مردن چرا که اگر کسی میخواست از این فرقه

جدا شود سران سازمان از ترس اینکه رازهای این فرقه در داخل اشرف یا تشکیلات به بیرون برده

شود از این رو فقط وفقط راه ورود به سازمان باز بود اما برای خروج هیچ راهی وجود نداشت حتی

فرار زیرا اطراف اشرف را سیم خاردارهای سه متری  پرژکتورهای قوی ومجهز به دوربین ونگهبان بود

و در بیرون از آن نگهبانهای عراقی که به دستور صدام حسین دور تا دور اشرف را حلقه زده

بودندمحاظت میشد وپشت سر این نیروها باز نیروهای حلقه دوم بود که به هیچ عنوان کسی

نمیتوانست از این اسارتگاه فرار کند

در داخل مناسبات این فرقه سلسله مراتب فرماندهی که زنان آن را تشکیل داده بودند اداره میشد

که از 24 ساعت شبانه‌روز تنها 5 ساعت استراحت بود وانهم اگر دوساعت پست نگهبانی نداشته

باشید اگر بود که 3 ساعت بیشتر استراحت نداشتی وبقیه ساعات باید در کار اجباری ونشستهای

مغزشویی انتقادی . غسل هفتگی وعملیات جاری به سر میبرد وکسی نمیتوانست از این

دستورات سرپیچی کند در غیر این صورت با نشستهای جمعی مواجه میشد اگر کسی توان مبارزه

یا ماندن را نداشت نمیتوانست ونباید به زبان بیاورد زیرا عواقب آن چیزی جز سربه نیست کردن نبود

البته بعد از کلی نشستهای جمعی که طرف را با فحشهای رکیک ولعنت ونفرین آن را به دست

نیروهای صدام برای زندان ابوغریب میدادند وکسی نیست که از زندانهای ابوغریب خبر نداشته

باشد که در آنجا چه در انتظار انهاست

البته شاید شما اطلاعاتی که دارید به اندازه کسانی که در داخل مناسبات بوده نباشد ولی بهتر

است برای شناخت بیشتر این فرقه با کسانی که عمرشان را در این فرقه بیهوده گذرانده ملاقات

کرده تا از نزدیک شاهد جنایات این فرقه باشید هرچند که من وامثال من شاید گوشه‌ای از این

جنایات را دیده ویا شنیده باشند اما بدون شک هر کدام از اعضای این سازمان یا خودشان یا

دوستانشان قربانی بوده از زندان وشکنجه وکشتن در داخل اشرف تا کشتن مردم بی‌گناه با

خمپاره وعملیاتهای انتحاری تا کشتن کوردها با نفربرهای زرهی از جاسوسی برای صدام حسین تا

عملیاتهای تروریستی در داخل ایران گرفته تا به راه انداختن جنگهای قبیله‌ای وعشیرتی در عراق از

افتخارات این سازمان بوده وهست ودر حال حاضر برای عربستان وطن فروشی میکند سازمانی که

سالیان سال در پناه صدام حسین بود بعد از سرنگونی صدام عراق به ویرانه تبدیل کردند وتمام

جنگهای داخلی را به فرماندهی ودستور همین فرقه در عراق صورت گرفت خطر ماندن این فرقه در

البانی کمتر از عراق نیست وبدون شک روزی شاهد ویرانگریها جنگهای داخلی ونا امنی در البانی

خواهید بود زیرا تنها کسانی این را میدانند که در داخل مناسبات این سازمان بوده وهمه چیز را

تجربه کرده است لذا از شما معاون وزیر کشور میخواهیم با تک تک کسانی که از این فرقه جدا

شده صحبت کرده وانگاه خواهید دید واقعیت سازمان را زیرا چیزی که شما در بیرون میبینید با

چیزی که هست زمین تا آسمان فرق میکند من شخصاً حاضر هستم که با شخص شما ملاقات

کرده وتمام وقایع در حضور شما بیان کنم

به امید روزی که شما هم این سازمان را همانطور ما جدا شدگان میشناسیم شما هم بشناسید

با تشکرات فراوان از معاون وزیره کشور البانی خانم روونا وودا

همایون کهزادی – انجمن یاران ایران