نفرت مردم ایران از سازمان مجاهدین خلق ( فرقه رجوی )

نفرت مردم ایران از سازمان مجاهدین خلق  ( فرقه رجوی )

هميشه در سازمان كه بودم برايمان از حمايتهاي مردم و اينكه مردم ايران منتظر ما هستند گفته ميشد و ما هم بر اين باور بوديم كه در يك سازماني هستيم كه كلي در ايران طرفدار دارد و براي خودمان اين موضوع افتخا ر و غرور شده بود كه فرداي آزادي ايران براي ما دسته گل مياورند و افتخار محله و شهرمان خواهيم شد. تقصيري هم نداشتيم. واقعا از دنياي بيرون بي خبر بوديم و دروغهايي كه فرقه ميگفت و اخباري كه در سيماي خودش سانسور شده تحويل ما ميداد يا در نشست هاي مغز شويي باور کرده بودیم كه تنها آلترناتيو ايران هستيم و تنها رئيس جمهور لایق مريم رجوی است.

يادم هست كه مي گفتند طبق آمار دقیق که بدست آمده است 78 درصد مردم ايران به ما راي ميدهند. خنده دار اين بود كه نمی پرسیدیم که این نظرسنجی و آمار را سازمان ملل متحد گرفته یا دولت ايران يا دولت مریم رجوی؟ در هر حال اين گذشت تا ما به آلباني آمديم و من از فرقه جدا شدم و با خانواده و دوستان در ایران ارتباط برقرار کردم. در ايران همه بدون استثنا ميگفتند لعنت بر رجوی. حرف های دیگر هم می زدند که من ديگر ادامه نميدهم.

اين بود 78 درصد مردم ایران كه طرفدار دولت مریم رجوی هستند. حتی یک نفر در داخل و خارج از ایران پیدا نکردم که حداقل از این فرقه نفرت نداشته باشد. خصوصا کسانی که زمانی با اين فرقه بودند بیش از همه نفرت داشتند و لعن و نفرین می کردند.

همه جداشده ها در کشورهای مختلف که تعدادشان از اعضای فعلی فرقه رجوی بیشتر است و همه کسانی که روزی به این فرقه کمک کرده بودند ميگويند که فریب خوردند و از اينكه ساليان به اين فرقه كمك کردند پشيمان هستند و خود را سرزنش می کنند که در این همه خیانت و جنایت سهیم بوده اند.

دوستان در اروپا می گویند که در کشورهای مختلف اگر دوست ایرانی یا غیر ایرانی پيدا كني و بگویی که زمانی با این فرقه بوده ای به دید بدی به تو نگاه می کنند. اين فرقه حتی در اروپا که با دست باز مدام تبلیغ می کند به شدت در میان ایرانیان منفور است. می گویند نفرات انگشت شمار این فرقه در سالهای اخیر به سختی می توانند مثل قدیم مردم را فریب بدهند و گدايي كنند.

لازم به ذکر است که جداشدگان بیشترین سهم را در افشاگری علیه فرقه جهنمی رجوی در میان مردم داخل و خارج از کشور داشته اند و کسانی که فریب خورده بودند را آگاه نمودند و از خطر نجات دادند.

الان نفرات این فرقه به شدت کم شده به طوری که برای مراسم باید سیاهی لشکر حرفه ای استخدام کنند. فقط تعدادی مزد بگیر در اروپا و آمریکا مانده اند. مریم رجوی هم به قطع و یقین آرزوی ریاست جمهوری را مانند شوهرش به گور خواهد برد.

زينال شهيدي – نجات یافته از فرقه رجوی در آلبانی