نه در عمل و نه در حرف (مجاهدین، بنیانگذاری روی پایه های دروغ )

نه در عمل و نه در حرف (مجاهدین، بنیانگذاری روی پایه های دروغ )

فرقه رجوی از روز بنیانگذاری پایه‌اش را روی دروغ وحیله سوار کرد چه زمانی که در زندانها بودند

برای نجات جانشان از عقید وارمانشان کوتاه آمدند وچه در زمانی که به منطقه آمدند وجوانان ایران

را فریب دادند  مردم ایران را با توپ تفنگ به کشتن دادند وچه زمانی که با صدام حسین همدست

شدن وچه زمانی که با عربستان وسوریه واسرائیل هم کاسه شدند وهمیشه فقط در حرف طرفدار

مردم ایران بودند که بتوانند به این شیوه قدرت را به دست بگیرند که انهم خدا رو شکر هم مردم

ایران وهم جامعه جهانی فهمیدند که این‌ها همدستان تروریست وشریک قافله هستند

مریم رجوی معتقد است که برای بقول خودشان خلق قهرمان ایران مبارزه میکنند البته این گفته

خودشان است هرچند که هیچ‌کس نه این را اثبات کرده ونه دیده که حتی سر سوزنی این سازمان

قدمی برای مردم ایران برداشته باشند بعنوان مثال بقول خودش مریم رجوی فرزند ایران است

هرچند که هیچ‌کس تا بحال بخاطر قدرت یا پیدا کردن حامی وظن فروشی کند واینها وطن فروشی

در خونشان رسوب کرده حال برویم سر اصل مطلب در جریان زلزله های پیاپی در ایران مریم رجوی

واین فرقه تنها برای تعارف از مردم ایران خواستند که به مردم زلزله زده کمک کنند این در حالی

است که  خانم یانگوم فقط بخاطر اینکه سریالهایش را در ایران نگاه میکنند وبه او علاقه دارند  ۴۵

هزار دلار به زلزله زدگان کرمانشاه کمک کرد نه ایرانی است ونه مسولیت دارد که این کار را بکند

فقط به دودلیل این کار را انجام داد یکی بخاطر انسانیت ودوم اینکه سریالهای او را در ایران نگاه

میکنند اما رجوی که ادعا میکند ایرانی است وبرای خلق ایران مبارزه میکند چرا بجای دادن پولهای

کلان برای چند دقیقه سخنرانی بدون نتیجه به شخصیتهای بازنشسته فقط برای تعارف به زلزله

زدگان کمک میکرد هرچند که آن‌ها این کمکهای حرام که معلوم نیست از کجا تهیه می‌شود را قبول

نمیکنند اما آن خانم یا کشورهایی که ایرانی هستند ونه خون ایرانی در رگهایشان هست با دل

وجان کمک میکردند اما این فرقه فقط بخاطر نابودی مردم دارند مبارزه وهیچ بویی از ایران وایرانی

بودن را ندارند فقط در حد حرف چیزی میگویند ومیروند بجای حرفهای مفت وبی نتیجه لطفاً عمل

کنید

انجمن یاران ایران سعید ناصری