هفتمين شمارۀ مجلۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه منتشر شد

هفتمين شمارۀ مجلۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه منتشر شد

هفتمين شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» – اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق – شمارۀ ماه اكتبر 2017 – به زبان فرانسه به نام «Qui se RessembleS’assemble  » (این هم همان است) (تشابه دو فرقۀ رجوی و داعش) در 8 صفحه در فرانسه و کشورهای دارای جمعیت فرانسوی زبان منتشر شد. این مجله همه ماهه برای شهروندان فرانسوی بویژه مقامات و نمایندگان پارلمان و شخصیتها و جریانها و نهادهای سیاسی و حقوق بشری فرانسه و فرانسوی زبان توزیع و ارسال می شود.

 

شعار این مجله «سازمان مجاهدین خلق یک فرقۀ جهادیست در استان وال دوایز فرانسه» و با هدف کمک به فرانسه ای خالی از خشونت و تروریسم و فرقه گرایی می باشد.

شمارۀ هفتم این مجله (شمارۀ ماه اكتبر 2017) شامل مطالب زیر می باشد:

1-      مقاله اي به قلم آقای رضا صادقی جبلی از اعضا و مسئولین قدیمی سازمان مجاهدین با عنوان «مریم رجوی در آلبانی: تعهد بدهید که تا آخر دورۀ ترامپ در سازمان بمانید!!» که نویسنده طی آن با اشاره به نشستهای مریم رجوی که از اورسوراواز فرانسه مدتها است که به آلبانی رفته به نقل از مریم رجوی آمده است که «از همۀ شما می خواهم که تعهد بدهید تا آخر دوره اول پرزیدنت ترامپ در سازمان بمانید!!». در این مقاله با یادآوری موارد متعدد گذشته از همین نوع تعهد گرفتن سران فرقۀ رجوی از اعضا مبنی بر باقی ماندن در سازمان تا یک مقطع و تحول احتمالی در آینده، اینگونه چشم دوختن آنان به رویدادهای تخیلی در آینده ناشی از تصمیمات ارباب وقتشان را به عنوان نشان از افتادن این فرقه به سراشیبی سقوط و فروپاشی مورد بحث قرار گرفته است.

2- مقاله ای به قلم آقای قربانعلی حسین نژاد مترجم ارشد سابق رهبری سازمان مجاهدین در عراق با عنوان «سازمان مجاهدین شخص چهارم خود را به عنوان دبیر کل معرفی می کند». در این مقاله با طرح موضوع انتصاب مسئول اول به عنوان ویترین و خاطراتی از  گذشتۀ این اقدام در سالیان گذشته توسط رجوی و قالب کردن آن به عنوان «انتخابات»! و مکانیسمها و اهداف این اقدام ضد دموکراتیک فرقه با پوشش دموکراسی، آمده است: «زهرا مریخی که از سال 2003 بعد از سقوط صدام همراه مریم رجوی از عراق به فرانسه منتقل شد و ساکن مقر رجوی در اورسوراواز فرانسه بود اخیرا به آلبانی منتقل شده و توسط مریم رجوی به عنوان فرمالیتۀ “دبیر کل” سازمان مجاهدین  منصوب شده است. او ویترینی بیشتر نیست چون سه نفر دیگر بالاتر از او هستند یعنی نفر چهارم فرقه را به عنوان دبیر کل برای افراد تشکیلات و بیرون قالب و رنگ می کنند!!!».

3- قسمت دوم برگزیده ای از کتاب شاهد عینی زندان و شکنجه و قتل به دستور رجوی در عراق یعنی کتاب «روایت دردهای من» (زندان و شکنجه و قتل مخالفان در قرارگاه اشرف – پادگان نظامیسازمان مجاهدین در عراق) نوشتۀ رضا گوران از اعضای قدیمی جدا شده از سازمان مجاهدین.

متن این شماره از نشریۀ انجمن به زبان فرانسه و نیز شماره های گذشته در سند پ د اف در زیر به ترتیب شماره آمده است که می توانید دانلود کرده و ببینید و در توزیع آن بین فرانسوی زبانها سهیم شوید:

دانلود شمارۀ جدید نشریۀ فرانسوی (شماره 7 – ماه اکتبر 2017)