ورود سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی ) به فاز فروپاشی

ورود سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی ) به فاز فروپاشی

سازمان میدانست که دیگر با حرف وعده نمیشود مثل همیشه اعضای خود را فریب داد ترفندهای

آن‌ها دیگر کار ساز نبود وباید به فکر چاره‌ای باشند از جنس اشرف همان اشرفی که در آن بگیر

وببند وکشت وکشتار وزندان وشکنجه بود همان اشرفی که زندانبانهایش سران وفرمانده هان بالای

خودش که اختیار تام داشته ودستشان در شکنجه وکشتن باز بود واز طرف شخص رجوی این مدال

افتخار را دریافت کرده بودند که با مخالفین وکسانی که سر سوزنی از مجاهدین فاصله دارند ویا

ضدیت میکنند تصمیم گیری را خودشان به اجرا گذاشته ودست باز دارند نباید ونمیتوان کوچیکترین

اخبار یا اطلاعاتی به بیرون ویا حتی اعضای رده پایین سازمان درز کرده وهمه چیز در خفا صورت

گیرد  زیرا این راز ماندگاری اعضا برای این فرقه بود به همین خاطر کسی جرأت نداشت که حرف

دلش را که رفتن وبه دنبال زندگی عادی هست را بازگو کند در غیر این صورت سرنوشتی به دنبال

داشت که حتی هیچ‌کس هم تا کنون به آن پی نبرده است وکسانی که گفتند معلوم نیست کجا

بوده و هستند .

به همین خاطر سازمان باید دوباره برای نگاه داشتن اعضای باقی‌مانده همان تاکتیک اشرف را اجرا

کند در غیر این صورت کسی برایش باقی نمیماند وبه دولت البانی پیشنهاد چنین جایی را داد

هرچند که دولت البانی نمیداند ونخواهند دانست که چرا وبرای چه چنین جایی را برای استقرار

نیروهایش انتخاب کرده است این ورود جدید سازمان به فاز فروپاشی را نشان میدهد هرچند با این

کار باز نخواهد توانست اعضایی که همه دروغ وحیله های این سازمان را طی این سالیان تجربه

کرده را بتواند نگاه دارد زیرا نه البانی عراق واشرف هست ونه اعضا دیگرا آن ادمهای قدیم که با

وعده‌هایی دروغین فریب این حرفها را بخورند شاید برای مدت کوتاهی بتواند آن‌ها را به زور وهمان

ریل اشرف سرگرم کرده  اما دیگر هیچ‌وقت سازمان به دوران اشرف عراق باز نخواهد گشت وهمین

باعث می‌شود که سازمان هرچه زودتر به فاز فروپاشی وارد شود واشرف سه را بقول خودشان

فقط برای سران خودش راه اندازی کند زیرا دیگر کسی حاضر به ماندن نیست وهر روز شاهد فرار

وجدایی اسیرانی هستیم که به زور در آنجا نگهداری می‌شوند

 

همایون کهزادی – انجمن یاران ایران