پاچه خواری از بغداد تا تیرانا

پاچه خواری از بغداد تا تیرانا

در زمان صدام حسین از دادن اطلاعات ووطن فروشی گرفته تا دولا شدن جلوی سران عراق تا کشتن کردها سرکوب

مردم عراق بخاطر خوش خدمتی به قول خودشان به صاحبخانه کار همیشگی این فرقه بود بعد از رفتن صدام مدتی

هم با صاحبخانه جدید اما این صاحبخانه ابی نبود که اینها بتوانند جلوی ان ابیاری کنند به همین خاطر برای سرنگون

کردنش دست به هر کاری زدن از دادن پولهای کلان تا دعوت و دادن کادوهای گران قیمت به شیوخ وسران عشایر

اما با وجود این باز عراق انها را اخراج کرد

حال نوبت البانی شده است هرچند که البانی اینها را به رسمیت نمی شناسد وبه انها اعتماد ندارد اما با وجود این باز

همان کارهایی که با اربابشان صدام حسین کردند را میخواهند در البانی پیاده کنند اما دولت البانی نتنها به انها اهمیتی

نمیدهد بلکه برای کنترل انها پستهای نگهبانی گذاشته است

ونکته بیسار جالب این است همین سازمان مجاهدین که روزی به دستور صدام حسین کردها را قتل وعام کرد مریم

رجوی برای کردستان وپیشمرگه های کرد پیام حمایت میفرستد شاید فکر میکند انها هم مثل عربستان شاید روزی اینها

را حمایت کنند وبتوانند جایی برای خود پیدا کنند اما قافل از اینکه روزی همین مجاهدین با تانکهای خود کردها را

زیر شنی میگرفتند وکشتند قافل از اینکه همین مجاهدین بودند که صدام را وادار به استفاده از بمب شیمیایی بر سر

مردم بیگناه هلبچه کردند اما امروز همین سازمان برای انها پیام حمایت میفرستند همین سازمانی که با فرماندهی

طارق عزیز به کردها حمله کردند همین سازمانی که دیروز وطن فروشی برای عراق میکرد وامروز در البانی

البته ناگفته نماند نه سازمان دیگر ان سازمان قدیم است ونه ادمهایی که در ان تو اسیر هستند ونه مسعودی وجود دارد

که بتواند دوباره همگان را فریب دهد وانها باور کنند ونه دیگر این سازمان در میان مردم جایی

انجمن یاران ایران همایون کهزادی