پیام مرحوم مسعود رجوی به مردم در ایران در پی ناآرامی ها

پیام  مرحوم مسعود رجوی به مردم در ایران در پی ناآرامی ها

همانطور که در جریان هستید فیصل الترکی در گردهمایی فرقه رجوی از مسعود رجوی بعنوان

مرحوم اسم برد وانهم نه یکبار بلکه دوبار پشت سر هم اعلام کرد مرحوم مسعود رجوی اما

نمیدانم این فرقه از بس سنگ پای قزوین هستند از رو نرفته وبرای مرحومشان پیام قلابی درست

میکنند وانهم از زبان یکی دیگر پخش میکنند حال نمیدانیم از کی مرده ها هم حرف میزنند ما خبر

نداشتیم نمیدانم چرا این سازمان نمیخواهد واقعیت‌ها را حتی به اعضای خودش هم بگوید حالا

بیرون از خودشان یک حرفی اما اعضای خودت که میدانند رجویی در کار نیست چرا هم سر خودتان

کلاه میگذارید وهم فکر میکنید دارید سر اسیران دربندکلاه میگذارید به طور واقعی اگر مسعودی در

کار بود خودش را نشان میداد ویا حداقل با زبان خودش پیام را به خلق قهرمان به قول خودتان میداد

هرچند که نه خودش ونه پیامهایش برای آن‌ها مهم نیست اگر یادتان باشد با کوچیکترین حرکتی در

ایران درجا خودش پیام میداد ویا به قول معرف نشست سرنگونی برای اسیران میگذاشت که

حداقل دوسال سر آن‌ها را گرم کند راستی چرا سازمان نمیخواهد قبول کند که بود ونبود مسعود

رجوی هیچ مشکلی را حل نمیکند شاید مردنش بیشتر به درد بخورد تا زنده بودنش که بخاطر

قدرت طلبی اعضای خود را اینگونه دربند وشکنجه واسارت نگاه دارد به هر حال به همان مرحوم

بگویید که مردم ایران حتی حاضر نیستند که صدای تو را بشنوند چه رسد به اینکه بخواهی آن‌ها را

وادار به ادمه دادن کنید خودتان هم دیدی که در فضای مجازی چگونه جواب مریم ومسعود را دادند

پس لطفاً خودتان را خسته نکنید وبیشتر از این هم وعده‌های دروغین به اسیران ندهید زیرا

دستتان برای همه رو شده وکسی تره هم برایتان خورد نمیکند پس بهتر وسنگین تر این است که

سکوت کنید زیرا نه در میان مردم ونه در میان مجامع بین‌المللی جایی ندارید وهمه میدانند که این

فرقه فقط وفقط برای به قدرت رسیدن تلاش بیخودی میکند

سعید ناصری – انجمن یاران ایران

18/01/18