چرا مریم رجوی وسران سازمان از ریزش وجدایی اسیران میترسند

چرا مریم رجوی وسران سازمان از ریزش وجدایی اسیران میترسند

آیا بخاطر کمبود نیرو این همه ترس ودلهره دارند

 

آیا نگرانی آن‌ها برای سرنگون کردن است

 

ایااین همه اذیت کردن نیرو پاییدن و محدود کردن فقط بخاطر این است که تعداد اعضای که دارند کم

 

شود ونتواند به خواسته اش برسد

اگر قصد وهدف در اشرف این میبود شاید قابل حظم یا باور بود اما در البانی هدف چیست

 

شاید برای کسانی که این سازمان را نمیشناسند سؤال باشد اما کسانی که این سازمان را به

 

خوبی میشناسند میدانند که تنها یک هدف بیشتر ندارد ونمیتواند داشته باشد

 

بقول شوهر فراریش بارها در نشستها گفت که این رژیم تنها با جنگ مسلحانه سرنگون می‌شود آیا

 

در البانی این امکان را دارد که سرنگون کند آیا در البانی صدام حسین ومرزهای عراق در اختیار دارد

 

آیا تانک وتوپ وجنگنده های عراق اورا پشتیبانی میکنند ودر اختیار دارد که بتواند سرنگون کند همه

 

این‌ها جوابشان مشخص است اما همان زمان خود مسعود رجوی گفت دو چیز باعث متلاشی

 

شدن سازمانتان می‌شود یکی جدایی سر از بدنه ودیگری افشاگری بریده ها

 

جدایی سر از بدنه خودش با موفقیت انجام داد ومعلوم نیست در کجا می‌باشد

 

ومیماند همین افشاگریهای جدا شده ها بله دقیقاً بخاطر همین است که چماقدارانش را به جان

 

کسانی که میخواهند بروند واز این سازمان جدا شوند انداخته است تمام سعی وتلاش این

 

سازمان این است که به هر نحوی که شده است چه بافریب وچه با وعده وچه با زور کاری کند که

 

این اتفاق نیفتد ونگذارد کسی از این سازمان جدا شود زیرا با خروج هر جدا شده از این فرقه

 

جنایاتی را که خودش ویا دیگران با آن روبرو بوده است را افشا میکنند وچیزی را که در ظاهر به

 

بیرون از خودشان تا به حالا  نشان داده بودند با چیزی که هستند را به جامعه جهانی توسط همین

 

جدا شده ها افشا می‌شود وبه ماهیت اصلی آن‌ها پی میبرند بله دقیقاً سازمان وسران این

 

سازمان تنها یک ترس دارند وان هم این است که ماهیت اصلی یشان فاش نشود

 

همایون کهزادی