چماقداران رجوی درتیرانا-به کمک اسرا بشتابید-صدایشان به جایی نمیرسد

چماقداران رجوی درتیرانا-به کمک اسرا بشتابید-صدایشان به جایی نمیرسد

هشدار به ارگانهای حقوق بشری کمیساریای عالی پناهندگان وشخصیتهای بشر دوست

چماقداران فرقه رجوی از جان کسانی که میخواهند به دنبال زندگی خود بروند چه میخواهند این

اسیران صدایشان به جایی نمیرسد وتنها ارگانهای بین امللی وانسانهای شریفی همچون شما ها

میتواند به کمک این اسران بشتابد

از روزی که ریزش نیرو در سازمان شدت گرفت وهر روز تعدادی از اسران از این فرقه جدا میشد

سران فرقه هم به فرماندهی مریم دست بکار شد وتیم چماقداران را راه اندازی کرد تا با این کار

بتواند با تهدید وکتکاری مانع بیشتر تر شدن این ریزش شود وحداقل بتواند تا انتقال اسیران به

اشرف سه کسی جدا نشود ووقتی که این نقل مکان صورت گرفت دیگر خیالشان راحت است که

نتنها کسی جدا نمیشود بلکه حتی به ذهنشان هم نخواهد زد که جدا شوند به همین منظور

تعدادی از چماقدارانش را به جان آن‌ها انداخته اند وبا گرفتن فیلم واذیت کردن سعی میکنند آن‌ها را

بترسانند اما آن‌هایی که عزم جزم کرده‌اند که روی پای خود وسرنوشت خودشان را با دستهای

خودشان رقم زده‌اند هراسی از این پاچه گیران پاچه خوار ندارند البته ناگفته نماند که کمیساریای

عالی پناهندگان وسازمانهای حقوق بشری در جریان این تعقیب گریز توسط چماقداران می‌باشد لذا

هراس به دلتان راه ندهید وسرنوشت خودتان را رقم بزنید زیرا سالیان سال همگی تجربه کردیم

ومیدانیم که عاقبت حرفها وتهدید ها وزندانها وشکنجه ها به کجا رسید هرچند که البانی عراق

نیست وصدام حسینی هم در کار نیست طبق آخرین اخبار قرار است که برای جلوگیری از این

ریزشها سران فرقه به این نتیجه رسیده‌اند باید فضایی همچون اشرف را به وجود آورد تا بتوانیم

حکفرمایی را که در اشرف یک داشتیم را دوباره به دست اوریم باید کاری کنیم که کسی حتی به

ذهنش هم هطور نکند از این سازمان جدا شود پس تا قبل از اینکه به اشرف سه نقل مکان

نشده‌اید از این سازمان جدا شده وبه دنبال زندگی شخصی خود بروید

همایون کهزادی – انجمن یاران ایران 20/12/2017