انتشار دومین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه

انتشار دومین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» به زبان فرانسه

دومین شمارۀ مجلۀ ماهانۀ انجمن «یاران ایران» – اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق – شمارۀ ماه می 2017 – به زبان فرانسه به نام «Qui se RessembleS’assemble» (این هم همان است) (تشابه دو فرقۀ رجوی و داعش) در فرانسه و کشورهای دارای جمعیت فرانسوی زبان منتشر شد. این مجله همه ماهه برای شهروندان فرانسوی بویژه مقامات و نمایندگان پارلمان و شخصیتها و جریانها و نهادهای سیاسی و حقوق بشری فرانسه و فرانسوی زبان توزیع و ارسال می شود.

 شعار این مجله «سازمان مجاهدین خلق یک فرقۀ جهادیست در استان وال دوایز» و با هدف کمک به فرانسه ای خالی از خشونت و تروریسم و فرقه گرایی می باشد.

شمارۀ دوم این مجله (شمارۀ ماه می 2017) دارای موضوعات زیر است:  

–        مقالۀ مجلۀ فرانسوی «لماسیپ» »L’émancipéتحت عنوان «فرانسه از یک فرقۀ مارکسیست اسلامی حمایت می کند».

–        سربازگیری کودکان در فرانسه و اروپا توسط سازمان مجاهدین

–         زندان و شکنجۀ اعضای سازمان مجاهدین به دستور رجوی

 

انجمن باران ایران