درد و سوزش مریم رجوی از حظور جداشدگان در پارلمان

درد و سوزش مریم رجوی از حظور جداشدگان در پارلمان

مریم رجوی حرفها ودروغهای زیادی برای پارلمان سر هم کرده بود وبه قول خودشان با دست پر رفته

 

بودند که سرنگون کنند گذشته از پولهای کلانی که داده بودند چندین شبانه‌روز فکر کرده بود واز شوهر

 

قبلیش کلی حرفها یاداشت کرده بود وبا شوق زیادی برای سخنرانی خودش را آماده کرده بود اما امان

 

از دست این جدا شده ها که نمیگزارند آب راحت از گلوی این فرقه پایین برود وقتی که مریم رجوی وارد

 

جلسه شد تمام سیستم وحرفها وکلیشه هایی که آماده کرده بود را فراموش کرد

 

ومتوجه شد که تعدادی از جداشدگان نیز در پارلمان اروپا مشغول دیدار وگفتگو هستند این اقدام

 

جسورانه تمام دستگاه مریم رجوی را بهم ریخت وبه جیره خواران ومزدورانش دستور داد که با آن‌ها

 

درگیر شوند وانها را مورد بی‌حرمتی قرار دهند واین کار باعث شد که تمامی اعضای پارلمان به بی‌ارزش

 

بودن ودروغین جلوه دادن خود در مقابل چشم دیگران واینکه ذات این سازمان همچون ذات گرگ

 

میباشد پی ببرند همچنین روزنامه دنیا الوطن این گردهمایی بی‌نظیر از جداشدگان را انعکاس  داد این

 

در حالی بود که مریم رجوی فکرش را هم نمیکرد که اینگونه در پارلمان اروپا افتضاح و آبرو ریزی به بار

 

آورد ونتواند حرفهای کلیشه ای همیشگیش را دوباره تکرار کند واز طرف دیگر با واقعیتهایی که از جدا

 

شدگان در سخنرانیهایشان از دروغ وحیله بازیها از اذیت وشکنجه اسیران از درست گردن قرارگاه اشرف

 

سه برای اینکه بتوانند هدف شومی را که دارند دوباره به آن برسند از حمایتهای دروغین مردم ایران

 

وهزاران دروغ دیگر دهان مریم رجوی رابسته بود ونتوانست چیزی را که در کله داشت وان همه دروغی

 

را که سر هم کرده بود بزند ودست از پا دراز تر به لانه‌اش برگشت

 

سران سازمان نیز از قدیم وان زمان در اشرف ودر عراق هم گفته بودند که باید تنها از کسانی که از این

 

سازمان بریده ورفته اند باید ترسید زیرا آن‌ها واقعیتهای ما را میدانند وما نیز در برابر آن‌ها نمیتوانیم

 

کاری را از پیش ببریم به همین خاطر بود که بعد از ختم جلسه اروپا چماقداران رجوی با تعدادی از جدا

 

شدگان درگیر شده وانها را کتکاری کرده وپا به فرار گذاشته‌اند تا شاید اینگونه اندکی دل مریم رجوی

 

خنک شود

 

سعید ناصری انجمن یاران ایران