چراسازمان مقر خو را در بیرون از شهر انتخاب کرد

چراسازمان مقر خو را در بیرون از شهر انتخاب کرد

    البته باید این را بدانید که این یکی از شگردهای این سازمان است همیشه کارهایش را در مخفی کاری وپنهان انجام میدهد وعلت اصلی آن هم این است که با دست باز بتواند کارهای خودش را پیش ببرد از آنجایی که بیشتر اسیران نه با میل واختیار خودشان آنجا هستند ونه زیر بار […]

هشدار به اسیران البانی

هشدار به اسیران البانی

دوستان عزیزی که در چنگالهای این فرقه همچنان اسیر هستید آیا تجربه چندین ساله عراق را فراموش کرده‌اید آیا زندانهای اِسکان را از یاد برده‌اید آیا عملیات جاری وغسل هفتگی کارهای شبانه روزی وصبحگاه وشامگاه چطور آیا بیدار باش ودستور وحرف زور فرماندهان فراموش کرده‌اید آیا تعهدهای پیاپی مسعود رجوی ووعده های دروغینش را بیاد ندارید  […]