درماندگی رحمان کریمی بر سر سازمان بعد از جریان اعتزاض های مردمی

درماندگی رحمان کریمی بر سر سازمان بعد از جریان اعتزاض های مردمی

بعد از اینکه در جریان اعتراض های مردمی سازمان خود را به آب اتیش زد ولی هیچ نتیجه‌ای نگرفت وفهمیدند که کسی این سازمان را نمیشناسد وحتی نمیخواهند اسم او را ببرند یکی از مهره‌های رجوی از فرط درماندگی ناچار به بازگو کردن حقانیت وحرفهای دل خودش شد که سازمان مجاهدین را میتوان انکار کرد […]

فرقه رجوی (منافقین) : دست از پا درازتر برگشتند به لانه

فرقه رجوی (منافقین) : دست از پا درازتر برگشتند به لانه

فرقه رجوی در جریان اعتراضات مردم ایران بر سرگرانی خودش را به آب اتیش زد تا شاید بتواند این اعتراضات را به سود خودش تمام کند اما نشد که نشد چقدر پولهای کلان خرج کرد چقدر خودش را به درب ودیوار کوبید اما دریغ از یک اسم بردن از این فرقه سازمان چه پولهای کلانی […]